Bài 01: Hoạch Định Chiến Lược Là Làm Gì? (8)

  • Tham khảo chiến Lược kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia
  • Tham khảo chiến lược của một tập đoàn Việt Nam
  • Tham khảo chiến lược của một công ty CP Việt Nam
  • Tham khảo chiến lược của một doanh nghiệp ngành F&B.

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: