Bài 3: Hệ Thống Chiến Lược Trong Doanh Nghiệp.

  • Bốn cấp độ của chiến lược tương ứng với bốn tầng cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp.
  • Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi để làm gì?

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: