Bài 04: Chiến Lược Cấp Tập Đoàn

  • Chiến lược công ty đa ngành, tập đoàn
  • Mục đích của chiến lược tập đoàn: Tạo ra lợi thế cạnh tranh.
  • Nội dung chiến lược cấp tập đoàn
  • Chiến lược danh mục kinh doanh (portfolio strategy)
  • DPM
  • Sơ đồ giá trị

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: