Bài 02 Module 18: Văn hóa công ty (Corporate Culture) (4)

  • Văn hóa công ty là gì? Hình thành từ đâu?
  • Những yếu tố tác động đến văn hóa công ty
  • Ảnh hưởng từ đội nhóm
  • Ảnh hưởng từ phong cách của người lãnh đạo.
  • Ảnh hưởng từ đặc điểm tổ chức
  • Ảnh hưởng từ các chính sách, qui trình quản lý
  • Khi nào văn hóa công ty thay đổi?

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: