QL1

99,000,000đ

Gói đăng ký học khóa CEO Chuyên Nghiệp (mã số khóa học: QL1)

CL1

5,500,000VND

Gói đăng ký học chương trình Hoạch Định Chiến Lược  (mã số khóa học: CL1)

MA1

7,500,000VND

Gói đăng ký học chương trình Kỹ Năng Marketing (mã số khóa học: MA1)

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: