Free

Miễn phí

Để truy cập các bài học Miễn Phí

QL1

99,000,000đ

Gói đăng ký học khóa CEO Chuyên Nghiệp (mã số khóa học: QL1)

CL1

5,500,000VND

Gói đăng ký học chương trình Hoạch Định Chiến Lược  (mã số khóa học: CL1)

BH1

1,400,000VNĐ

Gói đăng ký học chương trình Quản Lý Bán Hàng (mã số khóa học: BH1)

SC1

1,400,000VNĐ

Gói đăng ký học chương trình Quản Lý Chuỗi Cung Cấp (mã số khóa học: SC1)

HR1

1,900,000VNĐ

Gói đăng ký học chương trình Quản Trị Nguồn Nhân Lực dành cho lãnh đạo (mã số khóa học: HR1)