Bài 3: Hệ Thống Chiến Lược Trong Doanh Nghiệp.

  • Bốn cấp độ của chiến lược tương ứng với bốn tầng cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp.
  • Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi để làm gì?

Đăng ký để xem tiếp …