Bài 04: Chiến Lược Cấp Tập Đoàn (2)

  • Chiến lược công ty đa ngành, tập đoàn
  • Mục đích của chiến lược tập đoàn: Tạo ra lợi thế cạnh tranh.
  • Nội dung chiến lược cấp tập đoàn
  • Chiến lược danh mục kinh doanh (portfolio strategy)
  • DPM
  • Sơ đồ giá trị

Đăng ký để xem tiếp …