Bài 09: Mô Hình Danh Mục Đa Tiêu Chí (Multi-factor Portfolio Models) (2)

  • Directional Portfolio Model (DPM)
  • DPM dựa trên những tiêu chí gì?
  • Kỹ thuật đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường
  • Bảng đánh giá mức độ hấp dẫn
  • Kỹ thuật đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Bảng đánh giá năng lực cạnh tranh.

Đăng ký để xem tiếp …