Bài 14: Tổng Quan Về Phân Tích Chiến Lược

  • Xác định những yếu tố tác động môi trường kinh doanh
  • Đánh giá lại tiềm năng thị trường và năng lực của doanh nghiệp
  • Nhận diện những thay đổi trong môi trường kinh doanh
  • Cân bằng những yếu tố bên trong với bên ngoài
  • 3 cấp độ phân tích chiến lược

Đăng ký để xem tiếp …