Bài 16: Phân Tích Cấp 2.

  • Phân tích cấp 2: "Five-Forces"
  • Nhận diện đối thủ - Họ là ai?
  • Phân tích chiến lược đối thủ
  • Biểu mẫu phân tích 5-forces
  • Phân tích năng lực doanh nghiệp
  • Định vị cạnh tranh
  • Biểu mẫu phân tích so sánh cạnh tranh.

Đăng ký để xem tiếp …