Bài 22: Định Vị Cạnh Tranh (competitive positioning)

  • Qui trình định vị cạnh tranh
  • Định vị cạnh tranh là gì?
  • Định vị cạnh tranh giày thể thao, xe hơi.

Đăng ký để xem tiếp …