Bài 25: Xây Dựng Các Sáng Kiến Chiến Lược Để Chuyển Tải Chiến Lược

  • Chương trình hành động/sáng kiến chiến lược là gì?
  • Chương trình hành động - Đề án
  • Ưu tiên các sáng kiến tạo ra giá trị cao
  • Ưu tiên những về mặt thời gian

Đăng ký để xem tiếp …