Hoạch định nhu cầu

Bài 09.8 Hoạch định Nhu cầu (Demand Planning) (9)

 • Tại sao phải hoạch định nhu cầu?
 • Cần có những gì để hoạch định nhu cầu?
 • Hồ sơ nhu cầu (demand profile)
 • Phương pháp hoạch định nhu cầu
 • Bắt đầu từ đâu?
 • Cân đối tồn kho và năng lực sản xuất qua thời gian
 • Những yếu tố tác động đến kế hoạch nhu cầu
 • Tháp dự báo nhu cầu (forecast pyramid)
 • Tính ổn định so với tính thời điểm của nhu cầu
 • Dự báo dựa trên dữ liệu thống kê quá khứ
 • Kết hợp đánh giá tình hình với dữ liệu thống kê.
 • Khi nhu cầu thay đổi (changing demand)

Đăng ký để xem tiếp …