Bài 01.01: Chức năng, vai trò và xu hướng chức năng Quản lý Nguồn Nhân lực trong doanh nghiệp.

  • Quản lý Nguồn Nhân lực (Human Resource Management) là làm gì?
  • Xu hướng quản lý nhân lực trên thế giới
  • Vai trò của chức năng Quản lý Nguồn Nhân lực
  • Ai thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nguồn Nhân lực?
  • Những yếu tố tác động đến hoạt động Quản lý Nguồn Nhân lực