Gói đăng ký học khóa CEO Chuyên Nghiệp (mã số khóa học: QL1)

Thời hạn: Trọn đời
Học phí: 99,000,000đ

Gói đăng ký học chương trình Hoạch Định Chiến Lược  (mã số khóa học: CL1)

Thời hạn: 12 Months
Học phí: 5,500,000VND

Gói đăng ký học chương trình Quản Lý Bán Hàng (mã số khóa học: BH1)

Thời hạn: 6 Months
Học phí: 1,400,000VNĐ

Gói đăng ký học chương trình Quản Lý Chuỗi Cung Cấp (mã số khóa học: SC1)

Thời hạn: 6 Months
Học phí: 1,400,000VNĐ

Gói đăng ký học chương trình Quản Trị Nguồn Nhân Lực dành cho lãnh đạo (mã số khóa học: HR1)

Thời hạn: 6 Months
Học phí: 1,900,000VNĐ