Xét thấy việc Hoạch định Nhu cầu (Demand Planning) là khá quan trọng đối với Supply Chain Management nên tôi quyết định bổ sung hẳn một series bài về nội dung này.

Hôm qua tôi đã đăng 2 bài đầu tiên, loạt bài này bao gồm 27 slides, kể cả bài tập, sẽ tiếp tục đăng những bài còn lại trong thời gian đến.