Module 18 Human Resource Management (quản lý nguồn nhân lực) sắp kết thúc với gần 300 slide (chính xác đến lúc này là 295 slides!) đang đi đến hồi cuối, sắp được hoàn thành trong 1,2 ngày đến.

Tại sao một chuyên đề rất bình thường, không có gì quan trọng lắm mà tôi lại tập trung thời gian công sức cho nó như vậy?

Vâng, vì đây chính là sự khác biệt trong việc quản lý doanh nghiệp giữa các quốc gia tiên tiến với Việt Nam. Giữa chúng ta và các nước tiên tiến có một khoản cách lớn về cách nhìn nhận con người, cách khai thác, phát huy tối đa năng lực con người (ta có người gọi là bóc lột con người).

Tuy nói tư bản bóc lột con người, chúng ta thì không, nhưng chính chúng ta hầu như chỉ xem con người như là một công cụ lao động, chúng ta chỉ chú ý khai thác sức lao động chân tay của con người là chính. Còn tư bản thì xem con người là một sinh vật trí tuệ, họ tìm cách khai thác trí tuệ, tư duy của con người nhiều hơn.

Có lẽ nhờ vậy mà họ có nhiều phát minh hơn, có nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo hơn. Còn chúng ta thì thường được khen là cần cù, chăm chỉ hơn?

Nhưng ai muốn thay đổi tư duy về quản lý con người, muốn quản lý con người theo cách phát huy trí tuệ, tư duy, tính sáng tạo hơn, thì nên học kỹ bài này.

Còn những ai cho rằng chỉ cần trí tuệ của bản thân mình là đủ, và chỉ dùng người khác như là một công cụ lao động chân tay, biểu gì làm đó, cho các công việc có tính chất gia công, lắp ráp, hoặc làm những công việc lao động đơn giản... trong qui trình sản xuất, thì có thể bỏ qua bài này.