Bài 1 Module 5: Quyền Hạn Của CEO

  • Xác định quyền hạn.
  • Xác nhận những quyền hạn mà CEO cần lưu ý khi được giao. Những quyền hạn mà CEO cần phải "đòi" để có thể thực thi trách nhiệm và vai trò của mình, và để có thể đạt được những hiệu quả kỳ vọng như các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đăng ký để xem tiếp …