Bài 1 Module 6: Đánh Giá Một Doanh Nghiệp Qua 3 Nền Tảng

  • Ba yếu tố nền tảng của doanh nghiệp (hoạt động kinh doanh, nguồn lực, hệ thống quản lý)
  • Checklist kèm theo bài để hỗ trợ ứng dụng.