Bài 4 Module 6: Mô Hình Trung Tâm Trách Nhiệm

  • Tài chính doanh nghiệp - động cơ lợi nhuận (profit driver).
  • Trung tâm lợi nhuận (profit center)
  • Trung tâm chi phí (cost center)
  • Trung tâm đầu tư (investment center)

Đăng ký để xem tiếp …