Bài 0 Module 7: Lãnh Đạo Là Gì?

  • Lãnh Đạo (leadership) là gì? 
  • Trách nhiệm của lãnh đạo.