Bài 4 Module 7: Cơ Hội Chuyển Hóa Doanh Nghiệp

  • Thiết kế lộ trình chuyển hóa (transform) doanh nghiệp
  • Chuyển hóa (transformation) và thay đổi (change) khác nhau như thế nào?

Đăng ký để xem tiếp …