Bài 6 Module 7: Tư Duy Hệ Thống

  • Tư duy hệ thống (thinking systematically)
  • Mô hình các cấp độ tư duy
  • Thực hành tư duy sâu để giải quyết vấn đề một cách rốt ráo.

Đăng ký để xem tiếp …