Bài 8 Module 7: (tiếp theo)

  • Lôi kéo (engage) người khác là gì?
  • Kỹ năng đối thoại để lôi kéo người khác.
  • Kỹ năng biện minh
  • Kỹ năng thu thập ý kiến người khác
  • 5 cấp độ kỹ năng lôi kéo người khác.

Đăng ký để xem tiếp …