Bài 10 Module 9: Thấu Hiểu Khách Hàng (2)

  • Ai là khách hàng (và những người có ảnh hưởng đối với khách hàng)
  • Hiểu khách hàng là hiểu về mặt nào?
  • Những yếu tố văn hóa tác động lên hành vi mua của khách hàng.
  • Khác nhau giữa khách hàng tổ chức (B2B) và khách hàng người tiêu dùng (B2C).
  • Biểu mẫu phân tích hành vi mua.

Đăng ký để xem tiếp …