Bài 11 Module 9: Phân Khúc Thị Trường (2)

  • Case study
  • Phân khúc thị trường là gì?
  • Xác định thị trường để phân khúc
  • Kinh doanh thành công cần thay đổi tư duy về thị trường
  • Các bước phân khúc thị trường
  • Phân khúc theo thứ tự ưu tiên trong việc đưa ra quyết định của khách hàng

    Đăng ký để xem tiếp …