Bài 12 Module 9: Phân Khúc Thị Trường Thế Nào? (2)

  • Làm thế nào để phân khúc?
  • Ráp giải pháp với nhu cầu
  • Case study
  • Chiến lược phân khúc thị trường
  • Phân khúc mục tiêu/hồ sơ cơ hội
  • 5 bước phân khúc thị trường

Đăng ký để xem tiếp …