Bài 14 Module 9: Ứng Dụng Của Phân Khúc Thị Trường.

  • Chào hàng dựa trên kết quả phân khúc
  • Marketing mix dựa theo kết quả phân khúc
  • Ưu tiên nguồn lực theo kết quả phân khúc
  • Các tiêu chí đo lường sự thành công
  • Case study

Đăng ký để xem tiếp …