Bài 9 Module 9: Định Vị Cạnh Tranh

  • Mối liên hệ giữa phân tích PESTLE với phân tích SWOT
  • Xác định năng lực của doanh nghiệp
  • Năng lực của doanh nghiệp trong phân tích SWOT
  • Dò tìm đối thủ cạnh tranh (competitor radar)
  • Xác định vị trí cạnh tranh (competitive position)
  • Phân tích so sánh (benchmarking study)
  • Ứng dụng vào phân tích SWOT

Đăng ký để xem tiếp …