Bài 10 Module 10: Tổ Chức Kênh Phân Phối

  • Chiến lược kênh phân phối bắt đầu từ khách hàng
  • Kênh marketing
  • Chức năng của kênh phân phối
  • Thiết kế kênh phân phối
  • Các loại kênh phân phối
  • 10 nguyên tắc kiểm soát xung đột kênh phân phối
  • Chiến lược kênh marketing
  • Tiêu chí chọn kênh
  • Tiêu chí chọn đối tác kênh
  • Bài tập tự làm

Đăng ký để xem tiếp …