Bài 11 Module 10: Lựa Chọn Chiến Lược Giá Phù Hợp (2)

  • Giá là gì?
  • Bối cảnh của Giá
  • Góc nhìn kinh tế của Giá
  • Độ co giãn của cầu theo Giá
  • Yếu tố ảnh hưởng độ co giãn

Đăng ký để xem tiếp …