Bài 12 Module 10: Giá Và Chu Kỳ Thị Trường

  • Cơ sở của Giá là Giá trị (chất lượng, dịch vụ, hiệu quả kinh tế, cảm xúc) thay đổi theo từng giai đoạn của thị trường.

Đăng ký để xem tiếp …