Bài 14 Module 10: Định Giá Theo Thị Trường

  • Cơ sở để định giá theo thị trường
  • Giá theo giá trị kinh tế
  • Giá theo cảm nhận giá trị của khách hàng
  • Giá theo phân khúc thị trường
  • Giá cho khách hàng chiến lược
  • Giá để dẫn dắt thị trường
  • Giá theo cung cầu

Đăng ký để xem tiếp …