Bài 16 Module 10: Giá Và Tình Hình Thị Trường. (5)

  • Thông tin đầu vào để tính giá
  • Các yếu tố tác động quyết định giá
  • Mục tiêu của giá
  • Tính linh hoạt của giá
  • Giá cho từng phân khúc thị trường
  • Giá cho từng giai đoạn của chu kỳ thị trường
  • Động cơ của nhu cầu
  • Hiểu đối thủ
  • Vị thế cạnh tranh
  • Yếu tố tác động sự nhạy cảm về giá

Đăng ký để xem tiếp …