Bài 17 Module 10: Truyền Thông Marketing (2)

  • Truyền thông marketing và Marketing mix
  • Chiến lược truyền thông và Chu kỳ vòng đời của sản phẩm
  • Bộ phối trộn truyền thông
  • Đối tượng của mục tiêu truyền thông
  • 4 loại mục tiêu truyền thông
  • 7 loại mục đích của mục tiêu truyền thông
  • Hiệu lực và hiệu quả truyền thông

Đăng ký để xem tiếp …