Bài 18 Module 10: Ngân Sách Và Công Cụ Truyền Thông Marketing (3)

  • Phân bổ chi tiêu truyền thông marketing
  • Chi tiêu ngân sách truyền thông - truyền thống so với digital
  • Phối trộn truyền thông hiệu quả nhất
  • Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của 12 công cụ truyền thông phổ biến nhất
  • Truyền thông và hành trình mua của khách hàng

Đăng ký để xem tiếp …