Bài 19 Module 10: Truyền Thông Kỹ Thuật Số (digital marketing)

  • Digital marketing là gì?
  • Các loại digital media
  • Chiến lược digital marketing
  • Qui trình 3 bước thực hiện chiến lược digital marketing
  • 6 chủng loại truyền thông kỹ thuật số
  • Quản lý hiệu quả hoạt động digital marketing

Đăng ký để xem tiếp …