Bài 03 Module 10: Các Giai Đoạn Tiến Bộ Của Việc Hoạch Định Hoạt Động Doanh Nghiệp.

  • Hoạch định theo mục tiêu tài chính
  • Hoạch định dựa trên dự báo kinh doanh
  • Hoạch định dựa trên tình hình môi trường kinh doanh bên ngoài
  • Hoạch định theo mô hình quản trị chiến lược.

Đăng ký để xem tiếp …