Bài 7 Module 10: Bốn Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh

  • Ý đồ chiến lược đối với danh mục kinh doanh
  • Bốn định hướng, tám lựa chọn đối với chiến lược kinh doanh

Đăng ký để xem tiếp …