Bài 8 Module 10: Qui Trình Hoạch Định Marketing.

  • Qui trình và các công cụ hoạch định marketing
  • Hồ sơ phân khúc thị trường
  • Chu kỳ thị trường
  • Phân tích 5-forces
  • Thiết kế chào hàng giá trị
  • Chi tiết hóa hoạt động marketing
  • Ưu tiên hóa để tối ưu hóa giá trị
  • Kế hoạch hành động

Đăng ký để xem tiếp …