Bài 9 Module 10: Marketing Mix - Đề Xuất Giá Trị Cho Khách Hàng (2)

  • Đề xuất giá trị là gì?
  • Làm sao nhận ra giá trị?
  • Cảm nhận của khách hàng về giá trị.
  • Xây dựng một đề xuất giá trị.
  • Bằng cách nào tạo ra giá trị?
  • Minh chứng giá trị
  • Lượng hóa giá trị
  • Biểu mẫu đề xuất giá trị

Đăng ký để xem tiếp …