Tài liệu bổ trợ Module 12. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

  • Xác định phương thức triển khai và thực thi chiến lược
  • Sai lầm chiến lược, làm sao làm đúng
  • CEO mới làm sao cân bằng chiến lược với điều hành
  • Làm sao để chuyển từ chiến lược sang thực thi
  • Bí kíp thực thi thành công
  • Lãnh đạo thông minh tập trung vào thực thi trước, sau đó mới là chiến lược

Đăng ký để xem tiếp …