Bài 05 Module 12: Quản Lý Dự Án (project management)

  • 6 bước quản lý dự án
  • PMM (planning & control, managing people, managing quality)
  • Qui trình quản lý dự án.

Đăng ký để xem tiếp …