Bài 07 Module 12: Sử Dụng Business Case (đề án kinh doanh)

  • Hướng dẫn sử dụng mẫu đề án kinh doanh (business case) trên file .doc

Đăng ký để xem tiếp …