Bài 09 Module 12: Làm Việc Thông Minh Hơn. (2)

  • Tại sao cần làm việc thông minh hơn?
  • Tạo những thói quen làm việc mới để có thể thay đổi.
  • Qui trình xử lý vấn đề khó khăn
  • Những điểm cần nhớ.

Đăng ký để xem tiếp …