Bài 01 Module 13: Rà Soát Bối Cảnh Doanh Nghiệp.

  • Rà soát bối cảnh, đánh giá lại tình hình doanh nghiệp
  • Xác định lại những kỳ vọng của khách hàng
  • Xác định rõ đâu là những yêu cầu để kinh doanh thành công.
  • Xác định lại kỳ vọng của cổ đông
  • Xác định lại kỳ vọng của nhân viên
  • Đánh giá những thách thức từ hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Rà soát lại mô hình hoạt động của doanh nghiệp