Bài 02 Module 13: Lộ Trình Và Nội Hàm Thay Đổi Doanh Nghiệp. (2)

  • Chúng ta hướng đến điều gì?
  • Các đơn vị kinh doanh và phòng ban chức năng trong công ty đã thật sự kết nối với nhau một cách suông sẻ chưa?
  • 3 cấp độ thành tích
  • Qui trình thực hiện thay đổi
  • Tiến trình dự án ứng dụng CNTT vào quản lý
  • Tinh thần của công ty mới