Bài 03 Module 13: Ba Cấp Độ Chú Trọng Của CEO

  • Ba cấp độ chú trọng trong quá trình quản lý vận hành doanh nghiệp.
  • Đạt đẳng cấp Class A!
  • 3 Nội dung hoạch định ở cấp cao.