Bài 06 Module 13: Năm Bước Chuyển Mục Tiêu Vào Hoạt Động Hàng Ngày.

  • Ôn lại nội dung có liên quan.
  • Năm bước chuyển mục tiêu vào hoạt động hàng ngày.
  • Mẫu dự phóng kinh doanh (business projection)
  • Bước 1: Hoạt động và mục tiêu

Đăng ký để xem tiếp …