Bài 06 Module 13: Năm Bước Chuyển Mục Tiêu Vào Hoạt Động Hàng Ngày. (2)

  • Ôn lại nội dung có liên quan.
  • Năm bước chuyển mục tiêu vào hoạt động hàng ngày.
  • Mẫu dự phóng kinh doanh (business projection)

Đăng ký để xem tiếp …